از عوامل مهم و غیر قابل انکار ایجاد کننده حس و اتمسفر خاص در یک فضا، خصوصاً در حوزه معماری داخلی، همانا مبلمان، المان ها و عناصر مرتبط با معماری می باشند. مجموعه این عناصر در ترکیب با فضای ایجاد شده توسط معمار است که اتمسفر مورد نظر طراح را شکل می دهد. به عبارت دیگر، مبلمان، المان ها و عناصر مرتبط با معماری، وسیله ای در دست معمار می باشند تا بوسیله آنها و با ایجاد هماهنگی بین این عناصر و طرح معماری خود، حس مورد نظر خویش را در بیننده و استفاده کننده ایجاد نماید.

گروه کندو بر این باور است که تاثیرگذاری طرح معماری در شرایطی که مبلمان، المان ها وعناصر مرتبط با معماری نیز توسط همین تیم خلق شده باشد، به بالاترین حد خود خواهد رسید. بر همین اساس این مجموعه در عرصه طراحی و اجرای عناصر مرتبط با فضای معماری گام نهاده و مبادرت به طراحی و ساخت محصولاتی مرتبط با فضای معماری همچون تایل های کف و بدنه، درهای خاص، ظروف و مبلمان از فولاد، چوب و سرامیک کرده است.

Products 03
Products 04
Products 05
Products 06
Products 07
Products 08
Products 09
Products 10
Products 11
Products 12
Products 13
Products 14
Products 15
Products 16
Products 17
Products 18
Products 19
Products 20
Products 21
Products 22
Products 23
Products 24
Products 25
Products 26
Products 27
Products 28
Products 29
Products 30
Products 31
Products 32
Products 33
Products 34
Products 35
Products 36
Products 37
Products 38
Products 39
Products 40
Products 41
Products 42
Products 43
Products 44
Products 45
Products 46
Products 47
Products 48
Products 49