ساختمان مسکونی بام سبز

تهران
در حال ساخت
6000 مترمربع
24 واحد

P Bam 01
P Bam 02
P Bam 03
P Bam 04
P Bam 05
P Bam 06
P Bam 07