ویلای امیردشت

مازندران - 1391
500 مترمربع
2 طبقه

P Amirdasht 01
P Amirdasht 02
P Amirdasht 03
P Amirdasht 04